14.03.14. Ralph Lauren presentation in Korinthia Hotel

14.03.14. New Ralph Lauren fragrancies presentation at Corinthia Hotel

Models:
Vitaly Evorovsky
Pavel Menshikov
Pavel Stavboon
Alexey Mironov