09.10.13. Exhibition "Behind the curtains of Defile-on-neva" by Geometria.ru's eyes

09.10.13. Exhibition "Behind the curtains of Defile-on-neva" by Geometria.ru's eyes
Sasha's RestoBar

Models:
Dmitry Razgulyaev
Vitaly Evorovsky
Ruslan Fush
Galya Urusova
Ksenia Nazarova